Examples:
Lower Case - gosto de viver em viseu. viseu é uma cidade.
Upper Case - GOSTO DE VIVER EM VISEU. VISEU É UMA CIDADE.
Sentence Case - gosto de viver em viseu. Viseu é uma cidade.
Capitalise New Word - Gosto De Viver Em Viseu. Viseu É Uma Cidade.
วิธีการแปลงข้อความภาษาโปรตุเกสเป็นตัวพิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็ก/sentence case

เครื่องมือนี้ใช้เพื่อทำข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และเปลี่ยนตัวพิมพ์ของคำภาษาโปรตุเกส เครื่องมือนี้ใช้งานได้กับตัวอักษรทุกตัวในภาษาโปรตุเกส มีตัวเลือกในการทำให้ทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือทุกคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก ทำเป็น sentence case (ตัวอักษรตัวแรกของคำแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) หรือทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คุณสามารถป้อนข้อความได้หลายร้อยบรรทัด และเครื่องมือจะคงรูปแบบเดิมสำหรับข้อความทั้งหมดที่ป้อน

เรามีเครื่องมืออื่นๆ มากมายสำหรับสร้างแบบฝึกหัดภาษาโปรตุเกสสำหรับการเรียนรู้ เช่น การเติมช่องว่าง การสลับตัวอักษรในคำ และการสร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาโปรตุเกส

 Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.